Roluri si atributii

Comisia de Supervizare (CS)

Scopul CS este acela de a se asigura că resursele financiare și umane sunt utilizate eficient și în beneficiul țării.

Obiectivele CS se axează pe principalele funcții ale CNC și urmăresc sprijinirea CNC în coordonare națională a programelor HIV/SIDA și TBC pentru a reduce impactul acestor boli.

 1. CS se asigură de îndeplinirea funcției de supervizare a CNC prin dezvoltarea și implementarea planului de supervizare.
 2. Supervizează procesul de dezvoltare a propunerilor de țară în acord cu cerințele Fondului Global și ale altor finanțatori, asigurându-se că instituțiile, organizațiile și alți actori importanți în domeniu participă în procesul de dezvoltare a propunerilor.
 3. CS supervizează activitatea primitorului principal.
 4. CS supervizează procesul de negociere și de contractare al programelor de țară.
 5. CS se asigură că programele sunt implementate eficient și cu rezultatele cele mai bune, în conformitate cu indicatorii stabiliți în nota conceptuală și cu prevederile contractuale încheiate de primitorul principal (PP) cu subrecipienții (SR).

 

Responsabilitățile CS

 1. Cu sprijinul efectiv al Secretariatului CNC, dezvoltă și propune anual către CNC un Plan de Supervizare.
 2. Implementează cu sprijinul efectiv al Secretariatului, Planul Anual de Supervizare.
 3. Prezintă semestrial rezultatele activității de supervizare către CNC.
 4. Informează Președintele CNC și/sau membrii CNC ori de câte ori consideră că este o urgență și trebuie acționat.

 

Organizarea și funcționarea CS

 1. CS este formată din minim 3 experți cu competențe în mai multe domenii necesare activității comisiei. Aceștia pot fi selectați atât dintre reprezentanții membrilor în cadrul CNC, pot face parte din echipele de experți ale membrilor CNC sau pot fi experți din afara CNC.
 2. Membrii CS trebuie să nu fie Președinte sau Vicepreședinte al CNC.
 3. Membrii CS trebuie să nu fie în incompatibilitate (nu pot face parte din echipa PP sau a subrecipienților programelor în derulare, orice altă incompatibilitate conform ROF CNC, etc.). Secretariatul CNC se va asigura că membrii CS vor completa la începutul mandatului o declarație privind incompatibilitatea.
 4. CS este condusă de către un Coordonator, care face parte dintre membrii CS, numit în această funcție de către CNC, de preferat dintre reprezentanții membrilor în cadrul CNC.
 5. Coordonatorul CS este cel care se asigură că CS își îndeplinește atribuțiile și implementează Planul de Supervizare.
 6. CS își poate dezvolta instrumente de lucru proprii sau poate utiliza instrumentele de lucru standardizate avute la dispoziție.
 7. În activitatea sa, CS poate cere sprijinul și altor experți în diferite domenii de activitate.
 8. În activitatea sa, CS emite rapoarte de supervizare și emite recomandări pentru îmbunătățirea activității PP, opinii, puncte de vedere, etc, pe care le aduce la cunoștința CNC semestrial sau ori de câte ori este nevoie.
 9. În activitatea sa, CS are dreptul de a solicita informații și documente legate de proiect (contracte, rapoarte, etc) de la primitorul principal, subrecipienți, beneficiari ai programelor și poate utiliza orice sursă de informații care poate conduce la o opinie corectă referitor la modul în care sunt utilizate resursele și rezultatele lor.

 

Principalele activități ale CS

 1. Întâlniri anuale sau când CS consideră necesar, ale membrilor CS cu echipa PP pentru a analiza în ansamblu stadiul activităților, problemele majore întâmpinate, riscurile existente, eficiența, transparența, relația cu subrecipienții, etc. În plan financiar/tehnic se vor analiza aspectele ce țin de alocarea fondurilor pentru atingerea obiectivelor, nivelul absorbției fondurilor, realocări necesare, derularea achizițiilor, circuitul bunurilor, etc.
 2. Întâlniri anuale cu minim doi subrecipienți pentru a analiza în ansamblu stadiul activităților, problemele majore întâmpinate, riscurile existente, eficiența, transparența, relația cu primitorul principal, etc. În plan financiar se vor analiza aspectele ce țin de nivelul absorbției fondurilor, realocări necesare, derularea achizițiilor, circuitul bunurilor, etc.
 3. Întâlniri anuale cu minim două tipuri de beneficiari ai programelor pentru a se analiza impactul programelor, gradul de satisfacție a beneficiarilor, relația cu subrecipienții, etc.
 4. Vizite la nivelul sub-recipienților sau la diferite locații ale proiectelor în derulare pentru a aprecia atât performanța sub-recipientului cât și percepția beneficiarului.
 5. Monitorizare și evaluare a proiectelor în derulare, constând în culegerea de date, controlul calității, analiza și validarea datelor, întocmirea rapoartelor și diseminarea informațiilor.
 6. Alte activități necesare îndeplinirii obiectivelor CS.
 7. Informarea periodică a CNC cu privire la aspectele constatate în activitatea de supervizare.