ROF

Regulamentul de functionare al Comitetului National de Coordonare a Programelor HIV/SIDA si de control al tuberculozei

(revizuit in 2018)
 
 

 

Lista acronime

CNC – Comitetul National de Coordonare a Programelor HIV/SIDA si de control al Tuberculozei

FG – Fondul Global de lupta impotriva HIV/AIDS, Tuberculozei si Malariei
PP – Primitorul principal
SR – Subrecipienti
LFA– Agentul local al Fondului Global
TB – Tuberculoza
ROF– Regulament de organizare si functionare
 

Preambul

CNC a fost infiintat in anul 2002 in baza structurii Comisiei Nationale Multisectoriale HIV/SIDA care a invitat membri din sectorul guvernamental, non-guvernamental, academic, privat si organizatii internationale, pentru a asigura corelarea intre programele finantate de FG si programele nationale in domeniul HIV/SIDA si al controlului tuberculozei. Denumirea prescurtata a Comitetului National de Coordonare a Programelor HIV/SIDA si de control al tuberculozei, utilizata in cuprinsul prezentului regulament si in documentele in limba romana, este CNC si este echivalenta denumirii prescurtate a expresiei Country Coordonating Mechanism (CCM), ce va fi utilizata in documentele in limba engleza.

Cap. I. Dispozitii generale si definitii

Art. 1. Obiectivele CNC sunt:

a) coordonarea strategica multisectoriala a programelor HIV/SIDA si de control al tuberculozei si alineerea acestora cu Strategiile si Planurile Nationale din cele doua domenii;
b) asigurarea sustenabilitatii interventiilor finantate de FG si alte mecanisme de finantare; c) cresterea participarii guvernamentale la eforturile de asigurare a accesului la servicii de prevenire, tratament si ingrijire pentru persoanele afectate si la risc pentru HIV/SIDA si TB.
Art. 2 Componenta, atributiile si regulile care guverneaza activitatea CNC sunt stabilite avand in vedere principiile si liniile directoare ale Fondului Global (FG), precum si atributiile si responsabilitatile legale ale membrilor sai.
Art. 3. Primitorul Principal / Primitorii principali (PP) sunt entitati cu personalitate juridica, legal infiintate, care in urma nominalizarii de catre CNC urmata de evaluarea si confirmarea de catre FG, primesc si administreaza in numele CNC fondurile primite de la FG in baza acordului / acordurilor de grant incheiate cu acesta. Reprezentantii PR sunt membri de drept ai CNC.
Art. 4. Subrecipientii (SR) reprezinta institutii si organizatii legal infiintate in Romania care primesc finantare de la PR pentru implementarea activitatilor programelor finantate de FG.
Art. 5. Agentul local al FG (LFA) este reprezentantul FG in Romania si are statut de invitat permanent la intalnirile CNC.  

Cap. II. Principii de functionare a Comitetului National de Coordonare

Art. 6. CNC este constituit pe principiul parteneriatului intre institutiile si organizatiile relevante si mecanismele de coordonare a implementarii politicilor publice si programelor din tara in domeniile HIV/SIDA si control al Tuberculozei (TB) si raspunde principiilor statuate de strategiile nationale din cele doua domenii.

Art. 7. CNC promoveaza transparenta si utilizarea eficienta si eficace a resurselor in  implementarea programelor, precum si responsabilizarea membrilor si partenerilor in derularea acestora.
Art. 8. CNC promoveaza eliminarea discriminarii si stigmatizarii persoanelor vulnerabile sau care traiesc cu HIV/SIDA sau TB.

Cap. III. Structura Comitetul National de Coordonare

Art. 9. (1) Membrii CNC pot fi membri cu drepturi depline, în limita de locuri precizată mai jos sau membri observatori (număr nelimitat de locuri):

 1. instituții publice cu atribuții în domeniu (număr nelimitat de locuri)
 2. organizații formale sau informale ale persoanelor vulnerabile, infectate sau afectate de HIV/SIDA și TB; (maxim 4 locuri)
 3. organizații neguvernamentale cu activitate în domeniile de referință (maxim 8 locuri);
 4. societăți din sectorul privat cu activitate relevantă în domeniu; (maxim 2 locuri)
 5. organizații și agenții internaționale cu activitate relevantă în domeniu; (maxim 4 locuri)
 6. alte entități cu activitate relevantă în domeniu;
 7. Primitorii Principali (PP)
 8. Persoane fizice cu activitate relevantă în domeniu (maxim 2 locuri).

(2) CNC va depune toate eforturile ca în componenta sa să existe reprezentare pentru toate constituantele prevăzute la articolul 9 aliniatul (1). Numărul membrilor CNC nu este unul fix, dar nu poate depăși 35 de membri.

(3) Membrii observatori pot fi specialiști individuali sau reprezentanți ai unor instituții publice, non-guvernmanetale care doresc să sprijine activitatea CNC în aspecte punctuale specifice, dar fără a avea drept de vot.
(4) Procedura de dobândire a calității de membru în CNC este următoarea:
– orice instituție publică, organizație neguvernamentală, persoană fizică interesată poate deveni membru al CCM, în condițiile prezentului ROF;
– pe site-ul CNC va fi permanent afișată invitația către instituțiile și organizațiile cu activitate în domeniu să se alăture CNC sau constituantelor sale reprezentate în CNC;
– în vederea dobândirii calității de membru al CNC, va fi adresată o cerere secretariatului CNC însoțită de o prezentare scrisă a activității relevante în domeniu, o scrisoare de intenție și cel puțin două recomandări din partea unor membri ai CNC;
– având în vedere numărul limitat de locuri pentru fiecare constituantă, în cazul în care aplicantul este o organizație neguvernamentală și există mai multe organizații neguvernamentale aparținând aceleași constituante, cu experiența relevantă în domeniu, interesate de a fi reprezentate în CNC, se va solicita de către secretariatul CNC dovada unui acord între aceste organizații privitor la organizațiile și persoanele care le vor reprezenta în cadrul CNC. Secretariatul CNC este mandatat să medieze acest acord între organizațiile aparținând aceleași constituante și să informeze CNC cu privire la aceste demersuri;
– susținerea candidaturii în fața CNC în cadrul următoarei întâlniri a acestuia;
– supunerea la vot și validarea prin vot a noului membru CNC;
– calitatea de membru observator se obține la invitația CNC, susținută de 2 membri, la invitația grupurilor tehnice de lucru sau din proprie inițiativă, respectând aceeași procedură de aplicare ca în cazul candidaturii pentru statutul de membru cu drepturi depline.
– membrul cu drepturi depline poate deveni membru observator în urma unei cereri scrise, trimisă spre informare către CNC;
– membrul observator poate deveni membru cu drepturi depline în urma unei cereri scrise, aprobate prin vot de către CNC

(5) Criteriile pe care le va analiza CNC în vederea acordării statutului de membru unei persoane fizice sau juridice sunt:

a) experiența în domeniu:

– persoanele juridice – minim 3 ani de activitate în domeniul de referință / portofoliu de activități / minim 2 proiecte cu raport de activitate în domeniul de referință / declarație pe propria răspundere că organizația nu se află în situație de faliment sau alte situații care nu i-ar permite să activeze într-o structură de tipul CNC;

– persoanele fizice: CV cu activitate relevantă în domeniu;

b) reprezentativitatea pentru una din constituantele descrise la articolul 9 alineatul (1):

– persoanele juridice – structură, număr de membri, beneficiari, conducere, misiune, obiective și activități;

– persoane fizice – activitatea relevantă în domeniul de referință.

(6) Membrii CNC sunt prevăzuți în Anexa 1. Fiecare membru persoana juridică desemnează un reprezentant titular și un supleant. Reprezentanții în CNC sunt desemnați de conducerea instituțiilor și organizațiilor membre, potrivit regulamentelor proprii. Persoanele fizice nu își pot delega reprezentarea. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale vor prezenta anual secretariatului CNC documentul de delegare în cadrul CNC semnat de către Consiliul Director sau Adunarea Generală a organizației. CNC va promova egalitatea de gen în cadrul reprezentanților din cadrul CNC. Reprezentanții CNC sunt actualizați permanent în bazele de date ale CNC, ale Fondului Global și în Anexa 2 la prezentul ROF. Reprezentanții în CNC pot fi revocați și înlocuiți de către cei care i-au desemnat, respectând procedura de desemnare.
(7) Calitatea de membru al CNC are durata limitată la 3 ani cu posibilitate de reînnoire. Calitatea de membru poate înceta în următoarele condiții:

a) odată cu desființarea/încetarea activității entității respective;

b) la cererea acestuia;

c) în urma deciziei CNC de excludere pentru nerespectarea ROF, acțiuni îndreptate împotriva CNC, promovarea unor acțiuni, atitudini sau opinii discriminatorii la adresa persoanelor afectate de HIV sau TB; alte situații contrare scopului și misiunii CNC;

d) în momentul în care organizațiile din cadrul unei constituante decid că doresc să fie reprezentate de către altă organizație în cadrul CNC.

  Art. 10. CNC are un secretariat permanent care este desemnat in baza deciziei CNC. Secretariatul trebuie sa fie independent de PR si subrecipienti si raspunde in fata intregului CNC si nu a unuia dintre membri. Atributiile secretariatului sunt prevazute la capitolul VIII. (2) În cazul în care un membru nu participă la trei ședințe consecutive ale CNC, secretariatul va aduce la cunoștință acest fapt către CNC, care va analiza situația.

 

Cap. IV. Atributiile Comitetul National de Coordonare (CNC)

Art. 11. CNC are urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza elaborarea cererilor de finantare printr-un proces transparent si documentat implicand un spectru larg de institutii si organizatii active in domeniu, membre sau nemembre in CNC, inclusiv a reprezentantilor persoanelor afectate de HIV/SIDA sau TB;  aproba propunerile finale si le inainteaza catre finantatori; b) asigura armonizarea intre propunerile Romaniei la Fondul Global / alte mecanisme de finantare, strategiile si programele nationale in domeniul HIV/SIDA si al controlului tuberculozei si alte documente nationale si internationale relevante (studii si cercetari, ghiduri internationale, recomandari ale misiunilor de evaluare internationale); c) se asigura ca cererile de finantare se realizeaza dupa o analiza documentata a prioritatilor programatice si financiare ale programelor nationale in domeniu; d) Pentru granturile finantate de FG, CNC selecteaza si nominalizeaza in baza criteriilor FG, conform Anexei 3 unul sau mai multi Primitori Principali (PP) si propune FG revocarea unui PR in exercitiu in situatiile in care acesta din urma nu isi indeplineste indatoririle specificatein acordurile de grant si in prezentul regulament; e) aproba procedura de selectie si/sau nominalizare a Subrecipientilor (SR) care vor fi contractati pentru implementarea activitatilor prevazute in acordurile de finantare incheiate intre FG si Primitorii Principali; f) coordoneaza procesul de revizuire periodica a implementarii granturilor in derulare (“periodic review”) solicitate de catre FG, elaboreaza si inainteaza cererile pentru continuarea finantarii FG in faza a doua a granturilor; g) supervizeaza implementarea activitatilor programelor finantate de catre FG in conformitate cu mecanismul de supervizare descris la capitolul XII al ROF; h) aproba, conform regulilor finantatorului, schimbarile majore in planurile de implementare fata de planurile aprobate prin acordurile de grant; i) promoveaza, prin intermediul membrilor sai, continuitatea si sustenabilitatea programelor incepute prin finantarea Fondului Global/alte mecanisme de finantare, in acord cu prioritatile nationale; j) promoveaza cresterea participarii guvernamentale la programele finantate de FG/alte mecanisme de finantare in acord cu criteriile de finantare si cerintele acestora; k) alege si revoca presedintele si vicepresedintele CNC;

l) aproba agenda reuniunilor CNC;
m) revizuieste anual lista membrilor sai.

Cap. V. Modul de functionare al Comitetul National de Coordonare

Art. 12. CNC functioneaza ca un grup de consens national pentru promovarea parteneriatului in dezvoltarea si implementarea, pe baza de transparenta, a programelor finantate de Fondul Global si asigurarea continuitatii interventiilor dupa incetarea finantarii FG/sau altor finantari.

Art. 13. (1) CNC este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot, din randul reprezentantilor membrilor CNC, pentru un mandat de 4 ani. (2) Presedintele si vicepresedintele trebuie sa reprezinte sectoare diferite (guvernamental, respectiv neguvernamental). (3) Calitatea de presedinte si de vicepresedinte al CNC este incompatibila cu calitatea de reprezentant al PR.
Art. 14.
(1) Toti membrii CNC sunt egali in drepturile lor de a participa, a se exprima si a se implica in procesul de luare a deciziilor.
(2) Membrii observatori au dreptul de a participa la dezbateri, de a face parte din grupurile tehnice de lucru și din componența comisiilor de supervizare, de a vorbi în cadrul sedintelor și de a veni cu propuneri legate de procedura și activitățile CNC, dar nu au drept de vot.
Art. 15. In scopul indeplinirii atributiilor sale, CNC poate organiza comisii de supervizare, evaluare tehnica si /sau selectie si grupuri tehnice de lucru carora le stabileste mandatul.

Cap. VI. Atributiile presedintelui si vicepresedintelui

Art. 16. Presedintele CNC- are urmatoarele atributii:

a)    stabileste proiectul de agenda a intalnirilor CNC, pe baza propunerilor formulate de membri si centralizate de secretariat;

b)    convoaca prin intermediul Secretariatului membrii CNC la reuniunile ordinare si extraordinare;
c)    prezideaza intrunirile CNC si stabileste daca intalnirile sunt statutare sau nu;
d)    supune la vot cererile sau propunerile de participare a invitatilor la intalnirile CNC; e)    semneaza deciziile CNC si corespondenta transmisa in numele CNC;
f)     pune in discutia CNC sesizarile privind derularea programelor;
g)   supervizează activitatea secretariatului și va face o evaluare anuală privind activitatea secretariatului;
h)  președintele va aproba orice cheltuiala a Secretariatului ce depășește suma de 1000 de euro.
Art. 17. Vicepresedintele CNC are urmatoarele atributii:
a)    este inlocuitorul de drept al presedintelui, in absenta acestuia;
b) indeplineste atributiile care ii sunt delegate de catre presedinte sau pe care le-au convenit de comun acord.

 

Cap. VII. Mandatul membrilor Comitetul National de Coordonare (CNC)

Art. 18. Reprezentantii membrilor CNC  au obligatia de a informa institutiile/organizatiile care i-au desemnat cu privire la activitatea si deciziile adoptate de CNC.Organizațiile neguvernamentale au obligația să asigure transparența activității CNC în cadrul propriilor constituante, dar și către publicul larg. Reprezentanții în CNC desemnați de mai multe organizații vor face dovada scrisă către Secretariatul CNC că au informat organizațiile despre activitatea CNC. Activitatea în cadrul CNC va fi prezentată în cadrul raportului anual al organizațiilor și va fi făcută publică în mediul online cel puțin odată pe an.

Cap. VIII. Atributiile Secretariatului Comitetul National de Coordonare (CNC)

Art. 19. Secretariatul CNC indeplineste urmatoarele atributii principale:

a)    urmareste punerea in aplicare a deciziilor CNC;
b)    asigura rezolvarea problemelor curente ale activitatii CNC;
c)    indeplineste orice alte atributii stabilite de CNC.
Art. 20. In indeplinirea atributiilor ce ii revin, Secretariatul CNC:
a)    transmite mesajele de convocare a intalnirilor CNC;
b)    realizeaza agendele intalnirilor si, dupa aprobarea acestora de catre presedinte, le transmite membrilor CNC, insotite de documentele la care acestea fac referire, cu cel putin 7 zile inainte de reuniunile ordinare si cu cel putin 3 zile inainte de reuniunile extraordinare;
c)     intocmeste minutele intalnirilor CNC;
d)    transmite minutele intalnirilor CNC catre membrii acesteia si alte institutii interesate cel mai tarziu in termen de 7 zile de la data la care a avut lor intalnirea;
e)    multiplica si distribuie membrilor CNC documentele relevante legate de activitatea CNC;
f)     colecteaza si pastreaza in buna ordine documentele CNC asigurand arhivarea corespunzatoare a acestora si predarea pe baza de proces verbal a tuturor documentelor in situatia desemnarii unui nou secretariat;
g)    dezvolta si mentine (actualizeaza) un site cu toate informatiile legate de functionarea si activitatea CNC;
h)    transmite Secretariatului Fondului Global, anual si ori de cate ori apar modificari, lista cu componenta CNC, continand numele membrilor si a reprezentantilor acestora precum si datele de contact (e-mail, telefon, adresa postala);
i)      redacteaza deciziile CNC si le transmite presedintelui/vicepresedintelui CNC spre semnare;
j)      primeste corespondenta adresata CNC si o directioneaza corespunzator;
k)    realizeaza traduceri ale documentelor CNC din limba romana in limba engleza ori de cate ori este necesar, in vederea documentarii activitatii CNC fata de FG.

Cap. IX. Sedintele Comitetului National de Coordonare (CNC)

Art. 21.

(1) CNC se întrunește trimestrial în ședințe ordinare, precum și în ședințe extraordinare la convocarea președintelui/vicepreședintelui sau la solicitarea a cel puțin o treime din membri.
(2) Sedintele CNC sunt statutare in prezenta a jumatate plus unul din membri.
(3) Deciziile se iau prin consens sau, in lipsa consensului, prin vot cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.
(4) in situatii de balotaj, votul presedintelui de sedinta este decisiv.
(5) Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

(6) Votul nu poate fi delegat
 
Art. 22.

(1) La propunerea presedintelui sau vicepresedintelui, deciziile se pot adopta si prin procedura de vot electronic, prin e-mail.

(2) Deciziile sunt valabil adoptate cu jumatate plus unul din voturile exprimate, daca raspund cel putin jumatate plus unul din membrii CNC.
(3) Rezultatul votului este centralizat, comunicat membrilor CNC si arhivat de catre secretariat.
Art. 23.
(1) in functie de agenda si de subiectele aflate in discutie, la sedinte pot participa si alte persoane decat membrii CNC, la initiativa Presedintelui, la propunerea membrilor CNC ori la cererea persoanelor in cauza. CNC incurajeaza participarea persoanelor din comunitatile afectate prin publicarea anuntului de convocare a intrunirii si a agendei pe site-ul sau cu minim 1 saptamana in avans.
(2) Invitatiile se transmit prin grija Secretariatului.

 
Art. 24.

(1) Agenda se aproba de CNC, la inceputul reuniunii

(2) La propunerea Presedintelui sau a membrilor CNC, in agenda pot fi incluse si alte probleme in afara celor propuse in proiectul de agenda.
Art. 25.
(1) in fiecare sedinta, dezbaterile si masurile stabilite se consemneaza in scris de catre Secretariat.
(2) Minuta este considerata finala dupa incorporarea comentariilor primite de la membrii CNC in termen de maximum 7 zile.

(3) Minutele finalizate se posteaza pe site.

(4) Deciziile adoptate in cadrul sedintelor sunt redactate de catre secretariatul CNC si se semneaza de catre presedinte/vicepresedinte

(5) Dupa semnare, deciziile se transmit membrilor CNC si se posteaza pe site.

 

Cap. X. Relatia dintre Comitetul National de Coordonare(CNC) si Primitorul Principal (PP)

Art. 26. Pentru sedintele CNC, PP va pregati si va transmite secretariatului in timp util, conform metodologiei de convocare a sedintelor:

a) rapoarte privind rata de cheltuire a fondurilor si rata de indeplinire a obiectivelor si indicatorilor;
b)rapoarte privind performanta SR si obstacolele intalnite in implementare;
c) cereri de realocare de fonduri, daca este cazul.
d) alte informatii utile pentru discutarea subiectelor din agenda intalnirii si adoptarea deciziilor.
Art. 27. PP va asigura, prin intermediul unei pagini de Internet, accesul oricarui membru al CNC la documentele privind implementarea granturilor: planuri de lucru, planuri de M&E, rapoarte semestriale catre LFA si FG, contracte cu SR, rapoarte privind indeplinirea conditiilor precedente, rapoartele SR, rapoarte de audit ale PP si SR. PP va respecta toate cerintele de comunicare cu CNC asa cum sunt ele prevazute in acordul de grant cu finantatorul.
Art. 28. Deciziile luate de CNC, in limita mandatului sau, sunt obligatorii pentru Primitorul Principal.

Cap. XI. Prevenirea si gestionarea conflictelor de interese

Art. 29.

(1) Exista un conflict de interese ori de cate ori un membru al CNC sau organizatia / institutia pe care o reprezinta in CNC are un interes in adoptarea unei decizii care se refera, dar nu se limiteaza, la:
a) selectarea Primitorului Principal sau a Subrecipientilor (SR);
b) realocari ale fondurilor grantului sau reprogramarea implementarii unor etape;
c) aspecte privind monitorizarea activitatii Primitorului Principal ori a Subrecipientilor;
d) masuri cu impact financiar asupra Primitorului Principal sau Subrecipientilor;
e) desemnarea membrilor comisiilor de evaluare tehnica sau a grupurilor de lucru care emit recomandari pe baza carora se iau decizii ale CNC;
f) orice alta situație potențială de conflict de interese.
(2) Inaintea discutiilor privind orice decizie a CNC, membrii care se afla in conflict de interese au obligatia de a-l declara.
(3) CNC poate decide ca membrul care a anuntat existenta conflictului de interese sa poata asista la dezbatere sau numai la o parte a acesteia. Membrul aflat in conflict de interese nu are drept de vot la adoptarea deciziilor fata de care se afla in conflict de interese.
(4) in cazul in care membrii aflati in conflict de interese nu anunta ei insisi existenta acestuia, conform prevederilor alin. (2), oricare membru al CNC are dreptul de a-i informa public pe ceilalti membri despre natura conflictului de interese ori de a-l semnala Secretariatului.
(5) Secretariatul are obligatia de a consemna in minuta intalnirii informatia primita si de a o aduce imediat la cunostinta membrilor CNC, pastrand confidentialitatea asupra numelui persoanei care a sesizat-o, daca aceasta solicita.
(6) Secretariatul CNC va solicita fiecărui reprezentant în cadrul CNC să își declare conflictele de interese, completând și semnând un formular special în acest sens. Reprezentantul va trebui să declare situațiile de conflict de interese personale sau cele care țin de organizația sau instituția pe care o reprezintă în cadrul CNC.
Art. 30.
(1) in cazul in care, ulterior adoptarii unei decizii, oricare dintre membri semnaleaza in scris Secretariatului existenta unui conflict de interese pe care persoana aflata in conflict nu l-a declarat, Secretariatul va intocmi o nota pe care o va transmite tuturor membrilor CNC in termen de 3 zile de la primirea sesizarii.
(2) Verificarea existentei conflictului de interese va fi facuta de o comisie, formata din maximum 3 membri, alesi prin tragere la sorti in proxima reuniune a CNC.
(3) Comisia va efectua verificarea in termen de maximum 30 de zile si va incheia un proces verbal privind constatarea existentei sau inexistentei conflictului de interese, pe care il va transmite Secretariatului. in termen de maximum 7 zile de la primire, Secretariatul va comunica procesul-verbal tuturor membrilor CNC.
(4) Persoana care facut sesizarea sau, dupa caz, persoana impotriva careia s-a facut sesizarea are dreptul de a contesta procesul verbal de constatare a existentei sau inexistentei conflictului de interese, in termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal.
(5) Contestatia va fi solutionata de o noua comisie, formata din maximum 5 membri, alesi prin tragere la sorti in proxima reuniune a CNC, conform procedurii prevazute la alin. 3. (6) Procesul verbal necontestat in termen, precum si procesul-verbal incheiat de comisia de solutionare a contestatiei au caracter definitiv.
(7) Pe baza proceselor verbale ramase definitive presedintele comunica organizatiei in cauza incetarea calitatii de membru al CNC.

Cap. XII. Supervizarea implementarii granturilor finantate de FG de catre CNC si evaluarea performantelor Primitorilor Principali (PP)

Art. 31. CNC va efectua supervizarea implementarii granturilor finantate de FG si evaluarea performantelor Primitorilor Principali, pe baza unui plan anual care poate  contine, dar nu va fi limitat la:

a) analiza datelor din rapoartele prezentate de PP;

b) intalniri ale membrilor CNC cu LFA;

c) intalniri ale membrilor CNC cu reprezentantii FG la vizitele acestora in Romania; d) activitati de evaluare subcontractate cu entitati externe CNC; e) vizite ale membrilor CNC la PP, coordonate cu cele ale LFA daca este cazul; f) activitati de evaluare a SR, conduse de catre membri ai CNC, in coordonare cu PP

g) calendar de comunicare cu PP

Art. 32. CNC va aproba planul si modalitatea in care acesta va fi dezvoltat si implementat.

Art. 33. CNC numește anual o comisie de supervizare formată din experți în mai multe domenii. Aceștia pot fi selectați atât dintre reprezentanții membrilor în cadrul CNC, pot face parte din echipele de experți ale membrilor CNC sau pot fi experți din afara CNC. Comisia de supervizare are următoarele responsabilități:
 • cu sprijinul Secretariatului CNC, dezvoltă și propune anual către CNC un Plan de Supervizare;
 • implementează cu sprijinul Secretariatului, Planul Anual de Supervizare;
 • prezintă semestrial rezultatele activității de supervizare către CNC
 • informează Președintele CNC și/sau membrii CNC ori de câte ori consideră că este o urgență și trebuie acționat.

 

ANEXA 1: Lista membrilor CNC

Institutiile si organizatiile membre in CNC  la data 4.10.2018

Institutii publice cu atributii in domeniu: 1. Ministerul Sănătății (MS) 2. Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Direcția Protecția Copilului  3. Ministerul Afacerilor Interne – Agenția Națională Antidrog 4. Ministerul Educației Naționale 5. Ministerul Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor 6. Ministerul Apărării Naționale – Centrul de Medicină Preventivă 7.  Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei 8. Programul Național HIV/SIDA 9. Casa Națională de Asigurări de Sănătate 10. Administrația Prezidențială

PARTEA NEGUVERNAMENTALA: Organizatii ale persoanelor care sunt vulnerabile, infectate sau afectate de HIV/SIDA si TB 11. Uniunea Nationala a Asociatiilor Persoanelor Infectate si Afectate de HIV/SIDA – UNOPA 12. Asociatia Romana a Bolnavilor de Tuberculoza din Romania – ARB – TB 13. Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multi-drog Rezistentă – ASPTMR Organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniile de referinta : 14. Asociația ACCEPT 15. ARAS – Asociația Română Anti-SIDA 16. Crucea Roșie Română 17. Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate – CPSS 18. Health Aid Romania (HAR)  19. Fundația Tineri pentru Tineri (TNT) 20. Population Services International – Romania (PSI) 21. Salvați Copiii România 22. Societatea de Educație Sexuală și Contraceptivă (SECS) 23. Alianța pentru Luptă Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT)

Sectorul privat / organizatii for-profit ( firme care isi pot aduce contributia la implementarea programelor nationale HIV/SIDA si TB)” 24. Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente – ARPIM 25. Janssen (Johnson&Johnson) Mediul Academic 26. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – SNSPMS 27. Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals – INBI Prof. Dr. Matei Bals 28. Institutul National de Pneumoftiziologie Prof. Dr. Marius Nasta

Organizatii internationale avand reprezentante in Romania 29. Organizatia Mondiala a Sanatatii – OMS 30. UNICEF(Fondul Natiunilor Unite pentru Copii)

Primitori principali 31. Fundatia Romanian Angel Appeal – RAA 

Membri individuali 32. Paula Rusu

Secretariatul General CNC – FG asigurat de:

Romanian Harm Reduction Network Dragoș Roșca Secretar general CNC-FG

Anexa 2: Reprezentantii organizatiilor si institutiilor membre CNC (titulari si supleanti)

 

COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE HIV/SIDA ȘI TUBERCULOZĂ

Conform ROF (ultima variantă, octombrie 2018)

 

INSTITUȚII PUBLICE CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

 

1

Ministerul Sănătății

 

Dr. Amalia Șerban

Costin Ionuț Iliuță

2

Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Direcția Protecția Copilului

Izabella Popa

Gabriela Nicolaescu

3

Ministerul Afacerilor Interne – Agenția Națională Antidrog

 

Mihaela Bebu

Dr. Monica Necula

4

Ministerul Educației Naționale

 

Daniela Călugăru

Traian Șăitan

5

Ministerul Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor

Dr. Liliana Ilași

Dr. Corina Petrovan

6

Ministerul Apărării Naționale – Centrul de Medicină Preventivă

Dr. Adrian Eremia

Dr. Gabriela-Sabina Dutescu

7

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

 

Cristina Siclovan

Valerica Andriescu

8

Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei

Dr. Ioana Munteanu

Dr. Gilda Popescu

9

Programul Național HIV/SIDA

 

Dr. Adrian Marinescu

Dr. Raluca Jipa

10

Administrația prezidențială

Dr. Diana Loreta Păun

 

 

 

 

PARTEA NEGUVERNAMENTALĂ

 

 

Organizații ale persoanelor care sunt vulnerabile, infectate sau afectate de HIV/SIDA și TB (PLWD)

 

11

Uniunea Națională a Asociațiilor Persoanelor Infectate și Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)

Iulian Petre

Cristian Roșu

12

 Asociația Romana a Bolnavilor de Tuberculoză din România

Marius Dumitru

Iuliana Dobre

13

Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multi-drog Rezistentă – ASPTMR

Cătălina Constantin

Ștefan Răduț

 

Organizații neguvernamentale cu activitate în domeniile de referință (NGO)

 

14

ACCEPT

 

 Florin Buhuceanu

Carolina Marin

15

ARAS – Asociația Română Anti-SIDA

 

Dr. Maria Georgescu

Nicoleta Dascălu

16

Crucea Roșie Română

 

Dr. Victoria Mihăescu

Andreea Furtună

17

Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate – CPSS

 

Daniela Fărcășanu

Dr. Ioana Dărămuș

18

Health Aid Romania (HAR)

 

Ernestina Rotariu

Karina Petrescu

19

Fundația Tineri pentru Tineri (TNT)

 

Adina Manea

Alexandra Mihalache

20

Population Services International – Romania (PSI)

 

Tudor Kovacs

Bogdan Dogaru

21

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA)

 

Silvia Asandi

Fidelie Kalambayi

22

 Salvați Copiii România

 

Liliana Bibac

Sorina Fekete

23

Societatea de Educație Sexuală și Contraceptivă (SECS)

 

Carmen Suruianu

Ileana Costache

24

Alianța pentru Luptă Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT)

Radu Cătă

Viorel Roman

 

Sectorul privat / organizații for-profit ( firme care își pot aduce contribuția la implementarea programelor naționale HIV/SIDA și TB) (PS)

 

25

Asociația Română a Producatorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM)

Dan Zaharescu

Ioana Tomuș

26

Janssen

Georgiana Coșoveanu

Alexandru Miron

 

 

 

 

Mediul academic (EDU)

 

27

 Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar

Dr. Georgeta Popovici

28

Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș

Dr. Mioara Petrescu

29

Institutul Național de Pneumoftiziologie Marius Nasta

 

Dr. Beatrice Mahler-Boca

Dr. Ioana Domnica Chiotan

 

 

 

 

Organizații internaționale având reprezentanțe în România (MLBL)

 

30

Organizația Mondială a Sănătății (OMS)

 

Cassandra Butu

Miljana Grbic

31

UNICEF Romania

 

Eduard Petrescu

Daniela Vâlceanu

 

 

 

 

Membri individuali

 

32

Paula Rusu

 

Anexa 3: Procedura privind selectia si nominalizarea Primitorului Principal

 

Nominalizarea Primitorului Principal pentru granturile Fondului Global de Lupta impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si malariei se realizeaza in baza propunerilor membrilor CNC. Pentru a fi propus spre nominalizare sau re-nominalizare, un Primitor Principal trebuie sa indeplineasca simultan toate criteriile de eligibilitate impuse de catre  FG enuntate mai jos. Nominalizarea Primitorul Principal se realizeaza in baza votului membrilor CNC.

 

Criterii minime de eligibilitate pentru selectia Primitorului Principal:

 

1.    Capacitatea de management programatic

 

Pentru a-si asuma cu succes responsabilitatea implementarii programului si a utilizarii judicioase a resurselor grantului conform principiului finantarii bazate pe performanta, Primitorul Principal trebuie sa demonstreze, inainte de semnarea acordului cu GFATM o capacitate de management programatic corespunzatoare. Aceasta se refera la: –      Statutul si autoritatea legala necesara pentru a putea semna acordul de grant cu GFATM –      Management organizational eficace, dublat de sisteme financiare si de luare a deciziilor eficiente –      Infrastructura si sisteme informatice adecvate sustinerii implementarii programului –      Expertiza relevanta in domeniul HIV/SIDA, TB sau Malariei precum si expertiza transversala adecvata (financiara, achizitii, legala, monitorizare-evaluare, etc.)

 

Urmatoarele arii vor fi evaluate de catre Local Fund Agent (LFA) in vederea confirmarii PR-ului nominalizat: a.       Statusul legal al PR-ului nominalizat b.      Managementul si organizarea c.       Infrastructura si sistemele informatice d.      Expertiza tehnica e.       Istoricul performantei ca PP (in cazul re-nominalizarii), etc.

 

Sursa: Principal Recipient Background Analysis si Program Management Capacity (PMC) Assessment Tool http://www.theglobalfund.org/en/lfa/documents/

 

2.    Sistemele de management financiar

 

Primitorul Principal trebuie sa detina un sistem de Management Financiar care sa demonstreze urmatoarele: –          Inregistrarea corecta a tuturor tranzactiilor si soldurilor, inclusiv a celor finantate de GFATM –          Reconcilierea periodica a soldurilor –          Transferul de fonduri catre subrecipienti si furnizori intr-o maniera transparenta si responsabila –          Mentinerea unui sistem de control intern adecvat –          Intocmirea de situatii si rapoarte financiare corecte –          Protejarea bunurilor achizitionate –          A fost si este subiectul auditurilor financiare.

 

Deoarece sistemele de management financiar ale Primitorul Principal sunt vitale pentru implementarea granturilor FG, pentru a se asigura ca Primitorul Principal nominalizat de catre CCM intruneste toate cerintele, Fondul Global solicita efectuarea (de catre LFA) a unei evaluari Primitorul Principal nominalizat, anterior semnarii acordului de grant cu acesta. Aceasta evaluare vizeaza urmatoarele 7 arii: a.    Organizarea sistemului de management financiar si functiile acestuia b.    Managementul bugetelor c.    Managementul disponibilitatilor de fonduri d.    Sistemul contabil e.    Sistemul de achizitii f.     Managementul stocurilor si inventarul mijloacelor fixe g.    Sistemul de audit

 

Sursa: Financial Management Systems Assessment Tool http://www.theglobalfund.org/en/lfa/documents/

 

3.    Managementul produselor farmaceutice si de sanatate (PHPM/Pharmaceutical and Health Product Management)

 

Produsele farmaceutice si de sanatate au o importanta cruciala pentru majoritatea primitorilor de granturi. Disponibilitatea resurselor FG furnizeaza conditii fara precedent pentru procurarea, stocarea si distributia unor cantitati mari de produse utilizate in lupta impotriva HIV/SIDA, TB si Malariei. Dar acest lucru implica si riscuri semnificative, legate atat de proasta utilizare a resurselor cat si de calitatea scazuta a produselor procurate, care astfel, pot afecta calitatea vietii persoanelor afectate de cele trei epidemii.

 

De aceea, este important ca Primitorul Principal sa demonstreze ca: –          detine un plan de management al achizitiilor si stocurilor ce adera la politicile GFATM cu privire la produsele farmaceutice si de sanatate –          are capacitatea de a implementa acest plan.

 

Evaluarea sistemelor de achizitii a Primitorilor Principali nominalizati vizeaza urmatoarele arii: a.    Politicile si sistemul de achizitii b.    Dreptul de proprietate intelectuala c.    Sistemul si capacitatea de asigurare a calitatii produselor d.    Selectia produselor e.    Sistemul de management informatic al achizitiilor f.     Capacitatea de a previziona nivelul necesarului de stoc

g.    Capacitatea de stocare si managementul stocurilor

h.    Distributia produselor i.      Utilizarea judicioasa a medicamentelor j.      Coordonarea si managementul achizitiilor (inclusiv la nivelul SRs)

 

Sursa: Pharmaceutical and Health Product Management (PHPM) Assessment Toolhttp://www.theglobalfund.org/en/lfa/documents/

 

4.    Managementul Sub-recipientilor (SRs)

 

Primitorul Principal trebuie sa indeplineasca cerintele minime privind capacitatea de management a sub-recipientilor si anume: –          Sa demonstreze ca poseda sisteme eficiente de evaluare a capacitatii SRs si de furnizare de asistenta tehnica acestora astfel incat, sa se asigure ca SRs propusi indeplinesc cerintele necesare implementarii activitatilor programului; –          Sa demonstreze ca poseda sisteme de management adecvate ce permit supervizarea implementarii activitatilor si a utilizarii resurselor la nivelul SRs, facilitand in acelasi timp implementarea eficace, la termen si cu resursele prevazute a activitatilor stipulate in acordurile de grant si sub-grant.

 

Urmatoarele arii vor fi evaluate de catre LFA in vederea confirmarii PR-ului nominalizat: a.    Sistemul de selectare a SRs b.    Sistemul de evaluare a capacitatii SRs c.    Sistemul de management al SRs si supervizare a implementarii activitatilor grantului.

 

Sursa: Sub-recipient Management Assessment Tool, http://www.theglobalfund.org/en/lfa/documents/

 

5.    Sistemele de Monitorizare-Evaluare (M&E)

 

Primitorul Principal trebuie sa demonstreze: – Experienta in lucrul cu & implementarea de planuri de M&E pentru programe de sanatate (continand indicatori, tinte, buget asociat) – Experienta in implementarea de cercetari operationale pentru aria sanatatii si/sau cercetari comportamentale/serologice in aria sanatatii publice – Capacitate, in special din perspectiva resurselor umane, de a implementa un plan de M&E pentru programul finantat de FG.

 

Urmatoarele arii vor fi evaluate de catre LFA in vederea confirmarii Primitorul Principal: a.    Calitatea planului de M&E care va fi folosit in implementarea grantului: indicatori, bugetul pentru M&E, planul de lucru pentru M&E, coordonarea M&E, resursele umane pentru M&E, instrumentele si ghidurile M&E, colectarea datelor, analiza datelor si raportarea datelor, evaluare, cercetare operationala, studii, evaluare, alinierea cu planurile M&E nationale b.    Capacitatea si resursele PR-ului de a implementa acest plan c.    Lista de tinte si indicatori (performance framework): consistenta cu propunerea originala si calitatea definitiilor indicatorilor, baselines, tinte, revizuirea tintelor si indicatorilor.

 

Sursa: LFA M&E Assessment Checklist, http://www.theglobalfund.org/en/lfa/documents/